گل انار

بعضی چهره ها زیبایی پاکی دارند.عمه ی کوچک من از معدود کسانی ست که این زیبایی را میتوان در چهره اش،نگاهش و صدایش دید و پاکی آن را مثل زلالیِ یک چشمه عمیقا درک کرد.شنیدن آهنگ گلنار را فقط به خاطر همین چهره ی پاک دوست دارم.


پنجشنبه زنی ست تنها

آنقدر که از عشق گریخته ست

به پستوی انزوا

مبادا خیالش،در خواب هیچ مردی

خودنمایی کند..

زنی که تلخی تنهایی را به جان می خرد،

اما بدعادت به چای قندپهلوی عشقی نمی شود

که طعمِ دوست داشتنش،


زود

از

دهان

می افتد

...

گل انار